www.agentura-sova.sk

Pracovná agentúra

Sprostredkovanie práce v Nemecku...

O spoločnosti

 
Pracovná agentúra

www.agentura-sova.sk

Agentúra SOVA vznikla 11.07.2011 a svojim záujemcom sprostredkováva zamestnanie v zahraničí za odmenu, väčšinou v Nemecku.

Agentúra bola založená na základe živnostenského oprávnenia na vykonávanie živnosti „Sprostredkovanie zamestnania za úhradu“ a č. živnostenského registra je: 440-23988.

Na stiahnutie:

Výška poplatku za sprostredkovanie práce za úhradu Od 01.05.2013 nadobúda účinnosť zákon č. 96/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V zmysle uvedeného zákona môže sprostredkovateľ zamestnania za úhradu podľa § 25 ods. 3 citovaného zákona, vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.

Výšku poplatku podľa prvej vety dojednáva sprostredkovateľ s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.

Poplatok za sprostredkovanie práce sa neplatí.

Verím, že každý, kto sa chce pracovne uplatniť v Nemecku, sa mu tento sen splní a obohatí to jeho doterajšie pracovné úspechy a pomôže vyriešit situáciu, do ktorej sa dostal. Zároveň verím, si každý nájde prácu, ktorá ho uspokojí tak po záujmovej, profesijnej, ale aj zárobkovej stránke a že si zdokonalí jazykové zdatnosti v NJ.

Cenová ponuka

Na základe Vášho dopytu Vám vypracujeme cenovú ponuku a navrhneme najvhodnejšie riešenie.